KAMCO - Riešenie pre ústredné kúrenie

info ikona+421 905 456 049

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.marox.sk

"Predávajúci" je obchodná spoločnosť MAROX s.r.o. Klincová, Bratislava, 821 08, IČO: 46367853 , IČDPH: SK2023363331 Zapísaná Okresný súd v Bratislava 1 , Vložka číslo: 76108/B

„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel kúpnu zmluvu. „Spotrebiteľ“ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

Zásady

Na kúpne zmluvy medzi predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom, na kúpne zmluvy sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a na kúpne zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.marox.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená kupujúcim osobitne podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho kupujúci uhrádza len cenu za tovar.

Objednanie tovaru

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.marox.sk, telefonicky , alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Storno objednávky

Kupujúci môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky pred dodaním tovaru kupujúcemu a to telefonicky alebo emailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená kupujúcemu.

V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný kupujúcemu, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.

Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.

Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená kupujúcemu. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Platba za tovar

Platbu za tovar môže kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom prevodom na účet. Číslo bankového účtu predávajúceho: ČSOB, 4014669176/7500

VS: číslo objednávky.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je obvykle 2 až 7 dní od zaplatenia ceny za tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Kupujúci je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o dĺžke dodacej lehoty telefonicky alebo e-mailom.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru kupujúcim, dodať tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve.

Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho.

Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru kupujúci podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

V prípade ak tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade predávajúci poskytne kupujúcemu náhradné plnenie.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Zárúčna doba pre podnikateľov (B2B) je 12 mesiacov.  

Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle uvedenom na www.marox.sk

Informácie pre odberateľov:

MAROX s.r.o. zabezpečuje prevzatie odpadu z elektrozariadenia na adrese skladu spoločnosti. Zariadenia musia byť v kompletnom nerozobranom stave.

MAROX s.r.o zabezpečuje spätný zber prenosných batérií a akumulátorov z elektrozariadení v rámci zásielkového obchodu na adrese skladu spoločnosti.

Poučenie o právach spotrebiteľa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

 

 • Predajom tovaru na základe objednávky je predaj zariadení uvedených v Cenníku predávajúceho za odplatu vo výške podľa Cenníka predávajúceho. Vlastnosti tovaru sú uvedené na stránke marox.sk.
 • Objednávateľom sa na účely tohto poučenia rozumie každá fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá si u predávajúceho objednala tovar.
 • Cenníkom predávajúceho sa rozumie položkovitý cenník predávajúceho dostupný na internetovej stránke www.marox.sk účinný ku dňu objednania tovaru.
 • Tovar na základe zmluvy dodáva objednávateľovi predávajúci, ktorým je spoločnosť MAROX s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 853.
 • Telefónne čísla a emailové adresy predávajúceho najdete na https://www.marox.sk/sk/kontakt. Objednávateľ môže podať reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese predávajúceho: MAROX s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v predchádzajúcom bode tohto poučenia.
 • Celková cena tovarov podľa tejto zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty je uvedená v Cenníku.
 • Predávajúci nepoužíva prostriedky diaľkovej komunikácie so zvýšenou tarifou.
 • Platobné podmienky na zaplatenie ceny za tovar sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho, ktoré sú dostupné na internetovej stránke marox.sk.
 • Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu, sťažnosť alebo podnet osobne v sídle predávajúceho, alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v tomto poučení. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Spotrebiteľ má v prípade spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovanie služby podľa zmluvy začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa ihneď po uzatvorení zmluvy a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak predávajúcemu márne uplynie lehota na vybavenie reklamácie objednávateľa.
 • V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru, znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a v prípade odstúpenia od tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy, v ktorej urobil vyhlásenie podľa bodu 11 tohto poučenia, objednávateľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 • Predávajúci zodpovedá za vady dodaného plnenia podľa ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 • Záväzky predávajúceho trvajú minimálne počas trvania platnosti zmluvy. Záväzky objednávateľa zanikajú ich splnením.
 • Akékoľvek svoje práva a nároky z tejto zmluvy si objednávateľ v postavení spotrebiteľa môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle a za podmienok zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (pre spotrebiteľov)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: MAROX s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 853

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018