KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

GDPR

PROVOZOVATEL

Společnost MAROX, s.r.o., IČ: 46367853, sídlo: Klincová 37 821 08 Bratislava je provozovatelem všech osobních údajů, které bude zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie a v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které jí byly poskytnuty a které zpracovává.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom našim klientům a ostatním dotčeným osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu.

Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Dotyčná osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je souhlas Dotyčná osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zasílání newsletteru Provozovatele, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní, případně Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterové kampaní.

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.

Zpracování osobních údajů při využívání kontaktních formulářů

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel v postavení zprostředkovatele zpracuje a odešle provozovateli označenému v příslušném kontaktním formuláři, jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa Dotyčná osoby, případně další informace dobrovolně poskytnuté dotčenou osobou. Osobní údaje, které budou dalšímu provozovateli dobrovolně poskytnuté v rámci využití kontaktního formuláře, nebudou zveřejněny a slouží výhradně za účelem zodpovězení otázky či podnětu Dotyčná osoby daným provozovatelem.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované provozovateli, který tyto údaje zpracovává.

Osobní údaje budou zpracovány do doby zodpovězení dotčenou osobou zadané otázky či podnětu odeslaného přes kontaktní formulář, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou provozovatele, kterému jsou tyto údaje určeny.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od příslušného provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud daný provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracovávání Vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost (službu).

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vámi uděleného souhlasu.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ DAT TŘETÍM STRANÁM

Námi zpracovávané Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné pro plnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům nebo na poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany Vašich osobních údajů.

Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předávání osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zabezpečující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje buď manuálně nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná a potřebná opatření nejen technického nebo i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobních údajů byla co nejvyšší.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dotyčná osoba má právo:

požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby,

na opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů,

namítat proti zpracovávání osobních údajů

na přenosnost osobních údajů,

podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Jakékoliv otázky spojené s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018