KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁJEM ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚT

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při nájmu zařízení pronajímatele.

Vymezení pojmů:

"Zařízení" jsou následující zařízení pro čištění a úpravu vody ústředního topení:

  • kamca - proplachovací čerpadlo, adaptér na oběhové čerpadlo, magnetický proplachovací filtr
  • Magnetic / Marox - demineralizační jednotka bez pryskyřice (pryskyřice není součástí zapůjčení a je třeba si ji dokoupit)

"Pronajímatel" je obchodní společnost MAROX s.r.o. Hřebíková 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 853, IČDPH: SK2023363331, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd .: Sro, Vložka číslo: 76108 / B.

"Nájemce" je subjekt, který s Pronajímatelem uzavřel smlouvu o nájmu Zařízení. Nájemce je spotřebitelem, pokud se jedná o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen "Spotřebitel").

"Nájemní smlouva" se pro účely těchto VOP rozumí smlouva uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem, na jejímž základě se Pronajímatel zavazuje po zaplacení zálohy přenechat Nájemci na užívání Zařízení (a to některé ze zařízení definovaných v těchto VOP nebo obě zařízení jako set), aby ho nájemce během sjednané doby užíval. Pronajímatel se Nájemní smlouvou zavazuje předat nájemci Zařízení ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Nájemce se zavazuje užívat Zařízení způsobem a podle pokynů určených Pronajímatelem, Zařízení v dohodnuté době vrátit a zaplatit Pronajímateli Nájemné.

V případě, že je Nájemce Spotřebitelem, na uzavřenou nájemní smlouvu se vztahují ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. V případě, že je Nájemce podnikatel, na uzavřenou nájemní smlouvu se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Podmínky uzavření smlouvy

Nájemní smlouva vzniká na základě objednávky Nájemce, prostřednictvím internetové stránky www.marox.sk , telefonicky nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka musí obsahovat označení Zařízení, které má být předmětem nájmu, začátek nájmu a počet dní nájmu. Objednávku písemně,   e-mailem nebo telefonicky Pronajímatel potvrdí, pokud je v požadovaném období Zařízení k dispozici, případně navrhne Nájemci jiný možný termín zahájení / skončení nájmu. Tento navržený termín se považuje za dohodnutý jeho potvrzením ze strany Nájemce. Na základě potvrzené objednávky (resp. Potvrzené změněné objednávky) je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli zálohu na nájemné a na krytí případné škody ve výši 200, - EUR / 5.000, - Kč během sjednané doby nájmu, a to na účet Pronajímatele, uvedený na stránce www.marox.sk / na účet pronajímatele uvedený v potvrzení objednávky) na základě zálohové faktury pronajímatele (tj. výška zálohy = 200 EUR / 5000, - Kč).

Nájemce je povinen v den zahájení nájmu převzít Zařízení v sídle Pronajímatele. Pronajímatel předá Nájemci Zařízení pouze pokud Nájemce zaplatil Pronajímateli zálohu za Zařízení ve výši odpovídající požadované době nájmu. Záloha se považuje za zaplacenou její připsáním na účet Pronajímatele. Pronajímatel při předání Zařízení poučí Nájemce o způsobu používání Zařízení, a tyto pokyny Pronajímatele je Nájemce povinen dodržovat po celou dobu nájmu.

V případě, že Pronajímatel zaplatí zálohu, ale Zařízení v dohodnutý den zahájení nájmu nepřevezme, Nájemní smlouva zaniká, pokud nedojde k dohodě mezi Pronajímatelem a Nájemcem o změně doby nájmu. V případě, že Nájemní smlouva zanikla po zaplacení zálohy, Pronajímatel vrátí zaplacenou zálohu Nájemci do 10 pracovních dnů od zániku smlouvy.

Nájemné

Nájemné představuje úplatu za přenechání Zařízení do dočasného užívání Nájemce. Nájemné je stanoveno následovně:

Kamca - 50 EUR / 1.250, - Kč bez DPH za každých započatých 24 hodin nájmu;

Magnetic / Marox - 35, - EUR / 1.000, - Kč bez DPH za každých započatých 24 hodin nájmu (Pryskyřice není součástí nájemného);

Komplet sada kamca + Magnetic / Marox - 85, - EUR / 2.250, - Kč bez DPH za každých započatých 24 hodin nájmu;

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K vypočítané ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli nájemné za skutečný čas doby nájmu (tj. od reálného převzetí Zařízení až do jeho reálného vrácení) na základě faktury Pronajímatele. V případě, že Nájemce vrátí zařízení poškozeno, Nájemce se zavazuje nahradit Pronajímateli všechny náklady na uvedení Zařízení do původního stavu. Pokud Zařízení nelze uvést do původního stavu nebo je Zařízení znehodnocené, Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli náhradu za Zařízení ve výši ceny poškozeného nebo znehodnoceného Zařízení uvedené v ceníku Pronajímatele uvedeném na stránce www.marox.sk (dále jen "Náhrada za zařízení), platném ke dni vrácení zařízení.

V případě, že nájemné a požadovaná náhrada nákladů na uvedení Zařízení do původního stavu, nepřekračují spolu částku zaplacené zálohy, Pronajímatel jednostranně započte vzájemné plnění a zbývající část zálohy vrátí Nájemci do 10 pracovních dnů od vrácení Zařízení resp. od oznámení o výši nákladů na opravu Zařízení (v případě poškození Zařízení).

V případě, že nájemné a požadovaná náhrada nákladů na uvedení Zařízení do původního stavu resp. Náhrada za Zařízení, převyšují výšku zaplacené zálohy, Nájemce je povinen na základě faktury Pronajímatele zaplatit Pronajímateli požadovaný rozdíl mezi výškou nájemného a náhrady nákladů / Náhrady za Zařízení a zaplacenou zálohou, a to do 10 pracovních dnů od doručení faktury Pronajímatele.

Kupní smlouva

Nájemce je povinen vrátit Zařízení v dohodnuté době, pokud nedojde k dohodě mezi Pronajímatelem a Nájemcem o prodloužení sjednané doby. V případě, že Nájemce Pronajímateli Zařízení v dohodnuté době nevrátí, odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti. V případě, že Nájemce nevrátí Zařízení ani do 7 kalendářních dnů od uplynutí sjednané doby nájmu, platí, že uplynutím této dodatečné lhůty vzniká mezi Pronajímatelem a Nájemcem kupní smlouva, přičemž Pronajímatel má postavení prodávajícího a Nájemce má postavení kupujícího. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli kupní cenu za Zařízení, které bylo předmětem Nájemní smlouvy, a to dle ceníku uvedeného na stránce www.marox.sk, platného ke dni vzniku kupní smlouvy. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli kupní cenu Zařízení na základě faktury Pronajímatele, a to do 10 pracovních dnů od doručení faktury Pronajímatele. Vznik kupní smlouvy ani zaplacení kupní ceny nemají vliv na povinnost Nájemce zaplatit Pronajímateli nájemné za období ode dne zahájení nájmu do vzniku kupní smlouvy. Pronajímatel spolu s fakturou na zaplacení kupní ceny doručí Nájemci i fakturu na zaplacení Nájemného a zápočet pohledávek Pronajímatele (prodávajícího) s pohledávkou Nájemce na vrácení zaplacené zálohy.

V případě, že je Nájemce jako kupující Spotřebitel, řídí se kupní smlouva ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. V případě, že kupující není Spotřebitel, řídí se kupní smlouva ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Pronájem zařízení na čištění a úpravu vody ÚT

Podpořte VÁŠ BYZNYS s profesionálním sadou TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ústředního topení

logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018